Algemene voorwaarden

Met deze algemene voorwaarden wilt MG online marketing voorkomen dat er geen verassingen zijn tijdens onze samenwerking en geeft je inzicht over de manier van werken bij MG online marketing.

Zijn er na het lezen van de algemene voorwaarden nog onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op via 06 1038 4407 of miranda@mgonline.nl.

Artikel 1, Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Opdrachtnemer: MG online marketing, gevestigd te Almere, geregistreerd bij Kamer van Koophandel onder het nummer 80351190.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever aangaande de te leveren dienst (inclusief, indien van toepassing, resultaten van diensten) of het te leveren product, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen te voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
 4. Partij(-en): Opdrachtgever of MG online marketing. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt, worden Opdrachtgever en MG online marketing bedoeld.
 5. Opdrachten: de verzoeken van Opdrachtgever aan MG online marketing om Werkzaamheden te verrichten, anders dan op grond van arbeidsovereenkomst, te betalen van de overeengekomen tarieven.
 6. Werkzaamheden: de door MG online marketing uit te voeren opdracht en/of advisering in het kader van de uitvoering van de Opdracht.
 7. Schriftelijk: onder schriftelijk wordt er tevens elektronische communicatie, zoals e-mail, WhatsApp, accordering via een digitale portal of digitale handtekening verstaan.
 8. Diensten: alle op basis van een overeenkomst door MG online marketing aan Opdrachtgever te leveren of geleverde diensten.
 9. Overmacht: een gebeurtenis die niet is te wijten aan de schuld van de betreffende Partij en evenmin voor zijn risico komt, waaronder begrepen doch niet beperkt tot natuurrampen, oproer, oorlogshandelingen, brand en ontploffing. Niet onder Overmacht vallen stakingen, tekort aan personeel en onvermogen om financiële verplichtingen na te komen. 

Artikel 2, Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen MG online marketing en opdrachtgever en daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.
 2. MG online marketing behoudt het recht voor deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitgesloten en zijn niet van toepassing op overeenkomsten tussen MG online marketing en Opdrachtgever.
 4. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen onverminderd tussen Partijen van kracht. Partijen treden in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel de vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

Artikel 3, Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van MG online marketing worden vrijblijvend verstrekt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen zijn 30 dagen geldig, tenzij Partijen schriftelijk een andere termijn zijn overeengekomen.
 2. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

Artikel 4, Prijzen

 1. Alle vermelde prijzen in de Offerte zijn in euro’s, exclusief BTW.
 2. Met een Opdracht op basis van een vaste prijs zijn de kosten vooraf overeengekomen. Deze vaste prijs is overeengekomen met de voorwaarden dat de Opdrachtgever essentiële informatie aanlevert. Als het voorgaande niet wordt nageleefd, wordt er meerwerk op basis van nacalculatie doorbelast aan de Opdrachtgever. MG online marketing informeert de Opdrachtgever tijdig over deze doorbelasting van kosten.
 3. Met een Opdracht op basis van nacalculatie geeft MG online marketing vooraf een urenbegroting en een overzicht van de verwachten kosten.

 Artikel 5, Overeenkomst

 1. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Offerte van MG online marketing tot het verrichten van diensten Schriftelijk heeft geaccepteerd.
 2. In de Overeenkomst worden specifieke afspraken met betrekking tot de te verrichten Diensten opgenomen en bevat minimaal:
  1. Een omschrijving van de te leveren Dienst(en);
  2. Betreffende platform(en);
  3. Soort website(s), webpagina(s), advertentie(s) en/of bannerset(s);
  4. Benodigdheden voor uitvoering van Opdracht;
  5. het Tarief, hetgeen wat een specificatie van de kosten van de Werkzaamheden is. 

Artikel 6, Uitvoering van de overeenkomst

 1. MG online marketing voert de werkzaamheden in de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en eisen van goed vakmanschap uit.
 2. De Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle gegevens, waarvan MG online marketing aangeeft deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MG online marketing worden verstrekt. Als de benodigde gegevens niet tijdig voor uitvoering van de overeenkomst aan MG online marketing zijn verstrekt, heeft MG online marketing het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. MG online marketing heeft het recht, voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, gedeeltelijk de Overeenkomst door derden te laten uitvoeren. MG online marketing stemt met de Opdrachtgever af of zij deze derden zelf inhuurt waarna de kosten worden door gefactureerd aan Opdrachtgever, of dat de Opdrachtgever zelf een overeenkomst van opdracht sluit met deze derde partij voor het uitvoeren van deze werkzaamheden. In het laatste geval ontvangt de Opdrachtgever direct de facturen van de betreffende derde. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Als door MG online marketing in het kader van de Opdracht werkzaamheden op de locatie van de Opdrachtgever of door de Opdrachtgever aangewezen locatie worden verricht, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Is MG online marketing onverhoopt niet in staat zijn om binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen voldoen, dan dient de Opdrachtgever MG online marketing Schriftelijk in gebreke te stellen. Partijen komen overeen dat MG online marketing in een redelijke termijn, doch minimaal dertig dagen, wordt gegund om haar verplichtingen na te komen. 

Artikel 7, Content

 1. MG online marketing heeft het recht de content en nadere advertentiematerialen die zij in kader van een overeenkomst met Opdrachtgever ontwikkelt naar eigen inzicht in te vullen. Het is de intentie dat de content en andere advertentiematerialen beide Partijen te goede komt. Het ontwikkelen van materiaal geschiedt voor zover mogelijk in onderling overleg.
 2. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders overeengekomen geeft MG online marketing geen garantie ten aanzien van het behalen van de in een overeenkomst genoemde doelstelling van Opdrachtgever en ten aanzien van het behalen van genoemd bereik, views, bezoekersaantallen, aantal clicks, nieuwsbriefabonnees en aantal likes per pagina.

Artikel 8, Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht dient de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan MG online marketing door te geven.
 2. Wijzigingen in een reeds verstrekte Opdracht die hogere kosten veroorzaken dan waar MG online marketing bij het opstellen van de Offerte kon rekenen, zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever. MG online marketing stuurt na een dergelijke wijziging een specificatie van de extra kosten. Na akkoord van de Opdrachtgever worden deze diensten door MG online marketing uitgevoerd.
 3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen oplevertijd door de MG online marketing wordt overschreden.

Artikel 9, Tariefwijziging

 1. Wijzigingen van tarieven welke intreden na aanvaarding van de Opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Opdrachtgever ontvangt hier voor het doorvoeren van deze wijziging bericht over.

Artikel 10, Beëindiging

 1. De Opdrachtgever wordt zonder nadere aankondiging geacht in verzuim te zijn:
  1. In geval enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig is nagekomen.
  2. Bij faillissement, aangevraagde of toegekende sureance van betaling
  3. Bij liquidatie van het bedrijf.
 2. MG online marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met MG online marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Algemene voorwaarden.
 3. MG online marketing heeft in de gevallen 10.1 en 10.2, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 11, Overmacht

 1. In geval van Overmacht wordt de nakoming door de betrokken Partijen van de uit Overeenkomst voortvloeiende geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de Overmacht zonder dat Partijen jegens elkaar tot schadevergoeding te zake gehouden zijn. Van een geval van Overmacht wordt er direct een schriftelijk mededeling gedaan en alle schriftelijke bewijsstukken aan de andere Partij overhandigd. Reeds geleverde prestaties door MG online marketing tot aan het moment van Overmacht worden gefactureerd.

Artikel 12, Aansprakelijkheid

 1. MG online marketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van Overmacht niet aan haar verplichtingen.
 2. MG online marketing is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Opdrachtgever, van welke aard dan ook, als MG online marketing is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. MG online marketing is niet aansprakelijk voor gebreken in producten dan wel de dienstverlening welke is geleverd door derden.
 4. In geval van toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is MG online marketing aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag van de betreffende opdracht, hetgeen in ieder geval niet een bedrag van EUR 5.000,- te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid van MG online marketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten. Daardoor begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 5. Opdrachtgever vrijwaart MG online marketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen te zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten van MG online marketing.
 6. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via het internet wordt verzonden, door derden onderschept kan worden. MG online marketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 7. MG online marketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de Opdrachtgever is aangebracht.
 8. De Opdrachtgever dient MG online marketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers bedrijfsgegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door MG online marketing geleden schade.

Artikel 13, Auteursrechten, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het verstrekken van een Opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij MG online marketing in en buiten rechte voor alle gevolgend uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie die hieruit voortvloeien.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van door MG online marketing ontworpen c.q. tot stand gebrachte websites, banners, en of andere ontwikkeld materiaal, waaronder doch niet uitsluitend concepten, modellen, methodieken, teksten, schetsen, tekeningen, foto’s, films etc. Blijven bij MG online marketing berusten.
 3. Auteursrechten zijn in de kosten van de ontwerpen niet inbegrepen.
 4. De Opdrachtgever ontvangt van MG online marketing een gebruiksrecht voor auteursrechtelijk beschermde werken, die door MG online marketing in de uitvoering van een Opdracht voor de Opdrachtgever worden gemaakt. Dit gebruiksrecht geldt slechts zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. Het gebruiksrecht geldt uitsluitend voor het betreffende werk door de Opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan anders dan na schriftelijke toestemming.
 5. MG online marketing mag op of bij de ontwerpen c.q. tot stand gebrachte werken een naamsvermelding (laten) plaatsen en deze ontwerpen c.q. tot stand gebrachte werken gebruiken voor publiciteit en promotionele doeleinden. De Opdrachtgever geeft MG online marketing toestemming om naam en logo te gebruiken voor de genoemde doeleinden, tenzij in de overeenkomst of nadien anders Schriftelijk is afgesproken.

Artikel 14, Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Zowel MG online marketing als de Opdrachtgever is niet gerechtigd hun rechten of plichten uit de Overeenkomst(en) overdragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander.

Artikel 15, Toepasselijk recht

 1. Op alle Overeenkomsten tussen MG online marketing en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van een geschil tussen Partijen, voortvloeiende of verband houdende met (de uitvoering van) de Samenwerkingsovereenkomst of een Overeenkomst van opdracht, danwel deze Algemene voorwaarden, trachten Partijen hierin niet binnen een redelijk termijn slagen, dan wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van MG online marketing.

Zijn er na het lezen van de algemene voorwaarden nog onduidelijkheden? Neem dan contact met ons op via 06 1038 4407 of miranda@mgonline.nl.